Artikel 1          Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van StraidAhead B.V.

Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand is gekomen doordat een mondeling of schriftelijk voorstel van StraidAhead B.V. door de Opdrachtgever is aanvaard.

Kandidaat: de persoon die door StraidAhead B.V. wordt begeleid of bemiddeld.

Artikel 2          Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen StraidAhead B.V. en de Opdrachtgever, voor zover door partijen niet schriftelijk anders wordt overeengekomen.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met StraidAhead B.V, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. StraidAhead B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
  5. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging in de rechtpositie van één der partijen optreedt, gaat de overeenkomst van rechtswege over op de rechtsopvolger van die partij, tenzij, voordat de wijziging geëffectueerd wordt de overeenkomst conform deze algemene voorwaarden rechtmatig is beëindigd. StraidAhead B.V. kan van de rechtsopvolger(s) van Opdrachtgever nakoming van de overeenkomst vorderen. De partij die een wijziging ondergaat, zal de wederpartij hiervan uiterlijk twee maanden voordat de wijziging van de rechtspositie wordt geëffectueerd in kennis stellen. De rechtsopvolger van de partij die de wijziging heeft ondergaan, is aansprakelijk voor de schade die de wederpartij uit het niet nakomen van de verplichtingen van dit artikel lijdt.

Artikel 3          Aanbiedingen en offertes

  1. Alle aanbiedingen/offertes van StraidAhead B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  2. De door StraidAhead B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. StraidAhead B.V. is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd, tenzij schriftelijk een andere termijn is aangegeven.
  3. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. In aanbiedingen en offertes kan worden vermeld of betaling in termijnen zal plaatsvinden, en zo ja, wanneer welk termijnbedrag door de Opdrachtgever verschuldigd zal zijn.
  4. Een met StraidAhead B.V. gesloten overeenkomst onder deze algemene voorwaarden komt tot stand na ondertekening van de offerte door de Opdrachtgever. Indien van het in de offerte opgenomen aanbod wordt afgeweken is StraidAhead B.V. daaraan niet gebonden; de overeenkomst komt dan niet tot stand tenzij StraidAhead B.V. uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft hiermee in te stemmen.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht StraidAhead B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. In de offerte wordt onder het all-in bruto jaarinkomen verstaan: het volledige bruto jaarinkomen (inclusief vakantietoeslag, eventuele 13e maand en variabele beloningen), op fulltime basis.
 1.  

Artikel 4          Uitvoering van de overeenkomst

  1. StraidAhead B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Bij recruitment van potentiële medewerkers voor Opdrachtgever neemt StraidAhead B.V. de uiterste nauwkeurigheid in acht. De Opdrachtgever is gehouden zich voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de (potentiële) medewerker zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de aangeboden (potentiële) medewerker. StraidAhead B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de medewerker niet aan de verwachtingen voldoet.
  3. StraidAhead B.V. laat zich bij recruitment van de (potentiële) medewerker alleen leiden door redelijkerwijs te stellen functionele eisen; niet functie gerichte eisen kunnen door de Opdrachtgever niet worden gesteld dit alles ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, ter voorkoming van discriminatie.
  4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan StraidAhead B.V. besluiten om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever stemt in met de overdracht aan die derde van gegevens die voor het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden noodzakelijk zijn.
  5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan StraidAhead B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan StraidAhead B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan StraidAhead B.V. zijn verstrekt, heeft StraidAhead B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan StraidAhead B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  7. Indien door StraidAhead B.V. of door StraidAhead B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door StraidAhead B.V. respectievelijk die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder werkruimte.
  8. Opdrachtgever vrijwaart StraidAhead B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 1.  

Artikel 5          Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien nodig zal dan ook overleg betreffende een nieuwe einddatum plaatsvinden.
  2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal StraidAhead B.V. de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
  3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal StraidAhead B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
  4. In afwijking van lid 3 zal StraidAhead B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan StraidAhead B.V. kunnen worden toegerekend.
  5. Wijzigingen van de overeenkomst of toezeggingen daartoe zijn voor StraidAhead B.V. slechts verbindend wanneer deze schriftelijk zijn bekrachtigd door haar directie.

Artikel 6          Contractduur; uitvoeringstermijn

  1. Door aanvaarding van de opdracht neemt StraidAhead B.V. een inspanningsverplichting op zich gedurende maximaal drie maanden, ingaande vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst door de Opdrachtgever, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. StraidAhead B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de inspanningen niet tot een succesvol resultaat zullen leiden.
  2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever StraidAhead B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
  3. Een opdracht voor recruitment eindigt op het moment dat de Opdrachtgever en een door StraidAhead B.V. in het kader van de opdracht aangeboden kandidaat een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.
  4. Indien door tussenkomst van StraidAhead B.V. een (potentiële) medewerker aan de Opdrachtgever is voorgesteld, dan wel op enige andere wijze door tussenkomst van StraidAhead B.V. met Opdrachtgever in contact is gebracht, en Opdrachtgever besluit met deze (potentiële) medewerker een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan voor dezelfde functie of een andere functie dan is Opdrachtgever gehouden aan de betaling van het volledige honorarium zoals benoemd in de overeenkomst.

Artikel 7          Honorarium

  1. Bij een opdracht komen partijen een honorarium overeen zoals beschreven in de offerte; de gemaakte afspraken in de getekende offerte zijn derhalve altijd bindend.
  2. De in rekening gebrachte bedragen en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van StraidAhead B.V, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  4. StraidAhead B.V. mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan StraidAhead B.V, dat in redelijkheid niet van StraidAhead B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. StraidAhead B.V. zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. StraidAhead B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8          Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door StraidAhead B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Compensatie c.q. verrekening is uitgesloten.
  2. In geval van niet tijdige betaling heeft StraidAhead B.V. het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
  3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van StraidAhead B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9          Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door StraidAhead B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, adviezen, overeenkomsten, werkboeken, presentaties, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van StraidAhead B.V.
  2. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. StraidAhead B.V. gaat er daarbij van uit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen juist zijn.

Artikel 10         Incassokosten

  1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00.
  2. Indien StraidAhead B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  3. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
  4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 11         Onderzoek, reclames

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan StraidAhead B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat StraidAhead B.V. in staat is adequaat te reageren.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal StraidAhead B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal StraidAhead B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
  4. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

Artikel 12         Opzegging

Tussentijdse opzegging van de overeenkomst tussen StraidAhead B.V. en de Opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 13         Opschorting en ontbinding

  1. StraidAhead B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst StraidAhead B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

  1. Voorts is StraidAhead B.V. bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van StraidAhead B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien StraidAhead B.V.de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt StraidAhead B.V. aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  3. StraidAhead B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
  4. StraidAhead B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Opdrachtgever wanprestatie heeft gepleegd, in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd of surseance van betaling is gevraagd, dan wel sprake is van enige andere vorm van gebleken betalingsonmacht.
  5. De bevoegdheden als genoemd in dit artikel laten het recht van StraidAhead B.V.om schadevergoeding te vorderen onverlet.

Artikel 14         Aansprakelijkheid

  1. StraidAhead B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen die Opdrachtgever of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet tijdige of onbehoorlijke uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart StraidAhead B.V. tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
  2. In de gevallen waarin StraidAhead B.V. rechtens aansprakelijk kan worden gehouden voor opgetreden schade en/of verliezen wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid beperkt tot de facturatie waarde van de opdracht.
  3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. StraidAhead B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de Opdrachtgever in dienst zijn getreden. De Opdrachtgever kan hieruit geen rechten ontlenen om het verschuldigde honorarium aan StraidAhead B.V. niet te betalen.
  4. StraidAhead B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade dan wel gevolgschade.
 1.  

Artikel 15         Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop StraidAhead B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StraidAhead B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van StraidAhead B.V. worden daaronder begrepen.
  3. StraidAhead B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat StraidAhead B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zoveel StraidAhead B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is StraidAhead B.V. gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16         Geheimhouding & Privacy

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Beide partijen zijn gehouden deze informatie vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals van toepassing per 25 mei 2018.
  2. Opdrachtgever verlangt geen gegevens van StraidAhead B.V. die StraidAhead B.V. op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door StraidAhead B.V. aan Opdrachtgever
   verstrekte gegevens.
  3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of wanneer dit de wederpartij anderszins kenbaar had moeten zijn.
  4. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan StraidAhead B.V. alle persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
  5. Opdrachtgever vrijwaart StraidAhead B.V. tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers en werknemers van Opdrachtgever of overige derden jegens StraidAhead B.V. in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door StraidAhead B.V. gemaakte kosten.
  6. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, StraidAhead B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en StraidAhead B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan weldoor de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is StraidAhead B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  7. StraidAhead B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door de kandidaat en StraidAhead B.V. is niet verantwoordelijk voor de door de door kandidaat opgegeven referent(en) verstrekte informatie

Artikel 17         Intellectuele eigendom en auteursrechten

  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt StraidAhead B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die StraidAhead B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Alle door StraidAhead B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, werkboeken, presentaties, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van StraidAhead B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  3. StraidAhead B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  4. De Opdrachtgever vrijwaart StraidAhead B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 18         Geschillen

  1. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht.
  2. Alle rechtsvorderingen jegens StraidAhead B.V., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één kalenderjaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.  

Artikel 19         Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen StraidAhead B.V. en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
  2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Vianen, 1 mei 2020. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69082766

StraidAhead behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te updaten.